Sisteme EMIS

Një EMIS (Sistem informacioni për menaxhim edukimi) mund të përkufizohet si ‘një sistem për mbledhjen, integrimin, përpunimin, mirëmbajtjen dhe shpërndarjen e të dhënave dhe informacionit për të mbështetur vendimmarrjen, analizimin e politikave dhe formulimin, planifikimin, monitorimin dhe menaxhimin në të gjitha nivelet e një sistemi arsimor. Është një sistem i njerëzve, teknologjisë, modeleve, metodave, proceseve, procedurave, rregullave dhe rregulloreve që funksionojnë së bashku për të siguruar udhëheqësit e arsimit, vendimmarrësit dhe menaxherët në të gjitha nivelet me një grup gjithëpërfshirës, të integruar të çështjeve përkatëse, të besueshme, të paqartë dhe në kohë të dhëna dhe informacione për t'i mbështetur ata në përfundimin e përgjegjësive të tyre

Camera

Sisteme DMS

Një sistem i menaxhimit të dokumenteve (DMS) është një sistem që përdoret për të marrë, gjurmuar, menaxhuar dhe ruajtur dokumente dhe për të zvogëluar letrën. Shumica janë në gjendje të mbajnë një regjistër të versioneve të ndryshme të krijuara dhe modifikuara nga përdorues të ndryshëm (ndjekja e historisë). Në rastin e menaxhimit të dokumenteve dixhitale sisteme të tilla bazohen në programe kompjuterike. Termi ka disa mbivendosje me konceptet e sistemeve të menaxhimit të përmbajtjes. Shpesh shihet si një përbërës i sistemeve të menaxhimit të përmbajtjes së ndërmarrjes (ECM) dhe ka të bëjë me menaxhimin dixhital të aseteve, imazheve të dokumenteve, sistemeve të rrjedhës së punës dhe sistemeve të menaxhimit të regjistrave.

Camera

Sisteme LMS

Një LMS (Sistem i Menaxhimit të Librarisë) është një software i ndërtuar për të trajtuar funksionet kryesore të mirëmbajtjes shtëpiake të një librarie. Libraritë mbështeten në sistemet e menaxhimit të bibliotekës për të menaxhuar koleksionet e pasurive, si dhe marrëdhëniet me anëtarët e tyre. Sistemet e menaxhimit të librarive ndihmojnë bibliotekat të mbajnë gjurmët e librave dhe arkën e tyre, si dhe abonimet dhe profilet e anëtarëve. Sistemet e menaxhimit të bibliotekës përfshijnë gjithashtu mirëmbajtjen e bazës së të dhënave për hyrjen e librave të rinj dhe regjistrimin e librave që janë marrë hua me datat përkatëse të tyre.

Camera

Sisteme AMS

AMS (Sistemi i Menaxhimit të Arkivit) është një zgjidhje e fuqishme plotësisht e bazuar në internet për menaxhimin e të dhënave hibride, fizike dhe elektronike në përputhje me pajtueshmërinë rregullatore. Ai trajton një numër të madh të të dhënave të strukturuara dhe të pastrukturuara dhe u siguron përdoruesve një pikë të vetme të sigurt të hyrjes në arkivat e ndërmarrjes.

Camera

Sisteme CMS

(CMS) Një sistem i menaxhimit të përmbajtjes, është softuer që ndihmon përdoruesit të krijojnë, menaxhojnë dhe modifikojnë përmbajtje në një faqe në internet pa pasur nevojë për njohuri teknike të specializuara. Në vend që të ndërtoni sistemin tuaj për krijimin e faqeve në internet, ruajtjen e imazheve dhe funksioneve të tjera, sistemi i menaxhimit të përmbajtjes merret me të gjitha gjërat themelore të infrastrukturës për ju në mënyrë që të mund të përqendroheni në pjesë më përpara të faqes tuaj të internetit.

Camera