KONSULENCA FINANCIARE

ATOM Consulting - Partneri juaj drejt suksesit

Eksperiencë shumë vjeçare në fushën e financës dhe kontabilitetit

SHËRBIME KONTABILITETI

ATOM Consulting ofron mbajtje llogarie të shërbimeve të kontabilitetit (regjistimi i faturave të blerjes, faturave të shitjes, veprimet e akrës, inventari, rregjistrimi i deklaratave bankare, kontabilizimet).

Mbyllje e bilancit, përgatitje e pasqyrave financiare në përputhje me standardet kombëtare të kontabilitetit, përgatitjen e pasqyrave financiare dhe raportave të tjera të kërkuara nga aksionerët, këshilla profesionale në lidhje me strukturën, paraqitjen dhe zbulimin e këtyre pasqyrave financiare

SHËRBIME FISKALE

ATOM Consulting do të ndjekë për ju të gjitha procedurat e plotësimit dhe deklarimeve tatimore Online të detyrimeve në lidhje me Libër Blerje, Libër Shitje, TVSH, Listpagesat, deklarimin dhe largimin e punonjësve ta rinj, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, tatimin mbi fitimin, etj.

KONSULENCË FINANCIARE

ATOM Consulting ju informon dhe instrukton në lidhje me çështje të ndryshme që lidhen me legjislacionin fiskal. Përditëson subjektet me ndryshimet në kuadrin ligjor si dhe përgatit buletine informuese për klientët e saj. Ndihmon subjektet për gjetjen dhe zgjidhjen e problemeve të ndryshme të lidhura me TVSH si dhe taksa të tjera. Ne ndihmojmë klientët në shqyrtimin, përgatitjen dhe paraqitjen e kthimit të taksave për biznesin dhe individët. Gjithashtu ATOM Consulting informon bizneset për detyrimet mbi deklarimet për I.Sh.P & Zyrën e Punës.

Mbajtja e llogarive

Mbajtje llogarie të shërbimeve të kontabilitetit me programin Alpha (rregjistrimi I faturave te blerjes, faturave te shitjes, veprimet e arkes, inventari, rregjistrimi i deklaratave bankare, kontabilizimet). Mbyllje e bilancit. Përgatitje e pasqyrave financiare në përputhje me standardet kombetare te kontabilitetit, përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të tjera raporteve financiare të kërkuara nga aksionarët, këshilla profesionale në lidhje me strukturën, paraqitjen dhe zbulimin e këtyre pasqyrave financiare.

Deklarimet tatimore

AMO3 do të ndjekë për ju të gjitha proçedurat e plotësimit si edhe deklarimit të detyrimeve në lidhje me Libër Blerje , Libër Shitje, TVSH, Listpagesat, deklarimin dhe largimin e punonjësve të rinj, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, tatimin mbi fitimin etj.

Konsulenca të ndryshme

Informon dhe instrukton ndërmarjet dhe profesionistet ne lidhje me ceshtje te ndryshme qe lidhen me legjislacionin fiskal. Azhornon subjekte me ndyshimet ne kuadrin ligjor si edhe pergatit buletine informuese per klientet e saj. Ndihmon subjektet per gjetjen dhe zgjidhjen e problemeve te ndryshme te lidhura me TVSH si edhe taksa te tjera. Ne ndihmojnë klientët në shqyrtim, përgatitjen dhe paraqitjen e kthimit të taksave për biznesin dhe individët. Gjithashtu AMO3 informon bizneset çfarë nevojitet mbi deklarimet për I.Sh.P & Zyrën e Punës.